Отказ от Поръчка

Съгласно Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от получената стока и да я върне на "МаксМарт 2022" ЕООД в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване й, в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, а ако е опакована, то опаковката й не е отваряна (това не включва опаковката на пратката). В този случай "МаксМарт 2022" ЕООД възстановява на Клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката, по реда на Закона за защита на потребителите. Стоката, която клиентът желае да върне, трябва да е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните придружаващи документи като фактура и други, издадени от "МаксМарт 2022" ЕООД.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената в Поръчката стока, и в случай когато при доставката е установено едно от следните условия:

а) настъпило е обстоятелството по точка 4.4.8, в т.ч. и когато несъответствието между заявената в Поръчката и доставената стока, не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

б) цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума, посочена в потвърждението.

Като заявка за връщане на стоката Клиентът може да използва описание за връщане на поръчаната стока като част от Закона за защита на потребителите или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Заявката се подава на адрес на електронна поща sales@nastauto.com, в срок не по-дълъг от 14 (четиринадест) работни дни, считано от датата на получаване на доставката. В тези случаи "МаксМарт 2022" ЕООД е длъжен незабавно да изпрати на Клиента потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. Клиентът трябва да укаже и банкова сметка, чийто титуляр е Клиента, по която да бъде възстановена заплатената от него сума за върнатата/те стока/и.

Клиентът заплаща ВСИЧКИ разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочен от "МаксМарт 2022" ЕООД адрес, когато стоката/те се връща/т по реда на точка 4.7.1, както и ВСИЧКИ трансакционни разходи по възстановяване на сумата, в случай че Клиента не е предоставил сметка по реда на точка 4.7.3.

Гаранционни условия "МаксМарт 2022" ЕООД предоставя гаранция ако производителят/вносителят е дал гаранция за съответната стока. "МаксМарт 2022" ЕООД предоставя гаранционен документ на Клиента за закупена от него стока, ако такъв документ е осигурен от производителя/вносителя на стоката. Документът съдържа най-малко следната информация: адрес и телефон на оторизиран/и сервиз/и на закупената стока; гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; гаранционен срок на закупената стока.

Рекламации

В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на стоката, Клиентът я връща до посочен от "МаксМарт 2022" ЕООД адрес, като разходите по доставката са за сметка на "МаксМарт 2022" ЕООД. "МаксМарт 2022" ЕООД е длъжен да замени стоката, като изпрати същата стока на Клиента, а при липса на наличност, да възстанови заплатената от Клиента сума, в срок не по-късно от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на рекламацията. Рекламации се правят по реда на точка 4.7.3.

Ако в случаите по точка 4.9.1 няма наличност от дефектиралата стока, Клиентът има право да поиска замяната й с друга/и стока/и на същата стойност или на по-висока, като заплати разликата. Доставката на новите стоки е за сметка на Клиента. Ако Клиентът се ползва от правата си по настоящата точка, той няма право да иска възстановяване на платената сума по реда на предходната точка 4.9.1.

Отговорност

4.10.1 "МаксМарт 2022" ЕООД полага разумна грижа, за да поддържа на Сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. "МаксМарт 2022" ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (включително върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения на Клиента), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "МаксМарт 2022" ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

"МаксМарт 2022" ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта.

"МаксМарт 2022" ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност):

а) предоставена от производителите на стоките;

б) съдържаща се в интернет страници, към които Сайта съдържа препратки.

"МаксМарт 2022" ЕООД има право на обезщетение от всяко лице за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които "МаксМарт 2022" ЕООД е понесло, и които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите и/или информацията на Сайта.

Статии, ревюта на продукти, съвети, консултации или друг вид помощ, оказана от екипа на "МаксМарт 2022" ЕООД във връзка с ползването на Услуги от Потребителите, не представлява съвет за покупка на конкретна стока и не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "МаксМарт 2022" ЕООД.

"МаксМарт 2022" ЕООД няма при никакви обстоятелства да бъде отговорно за забавяния или нарушения в предоставянето на Услуги, причинени директно или индиректно от форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: природни бедствия, липса на Интернет, повреда на компютърни и/или телекомуникационни съоръжения, нарушение в електроподаването, пожари, наводнения, бури, неправомерни действия или престъпления на трети лица, и всякакви други събития от обективен характер.

Жалби и спорове

За нарушаване на правата, предоставени им по Закона за защита на потребителите, Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите (с адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6. тел.: 02/9330565, имейл: info@kzp.bg, интернет сайт: www.kzp.bg), както и до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Преписи от жалбите, сигналите и предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

Клиентите могат да използват Европейската платформа за онлай решаване на спорове (ОРС - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Back to Top